Brixiho komorní soubor Teplice
O nás

Cílem spolku je koncertní činnost a další činnost, zaměřená převážně na objevování, zpracování a interpretaci hudby českých mistrů a umožnění aktivní účasti na rozvoji kultury regionu všem zájemcům.

V neposlední řadě můžeme prostřednictvím krásné hudby naše posluchače posunout blíže k poznání, že nejen harmonie hudební, ale zejména harmonie společenská, mezilidská, tedy láska, je to nejcennější, co nás v životě může potkat. A o toto životní směřování se snažit i nadále a pomáhat, můžeme-li pomáhat.

Historie

V roce 1972 již téměř vyhasly naděje na obrodu, zrozené v roce 1968. Zdálo se, že v každodenní šedi života v okupačním režimu Československa vymizí cokoliv, co by naznačovalo, že ani tuhá „normalizace“ nezmůže snahy o hledání cesty k pozitivní politické změně. Přesto se právě v tomto roce v Teplicích podařila věc zcela nečekaná. Chrámové sbory kostela sv.Jana Křtitele na Zámeckém náměstí a kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Trnovanech se spojily s cílem nově oslovit posluchače krásou duchovní hudby, převážně z období baroka a raného klasicismu. Zcela proti ideologickým záměrům totalitních vládců vznikl poloprofesionální Brixiho komorní soubor Teplice - BKST.

   Fotografie/Obrázek

Bohatý archiv souboru prokazuje, že se krásná duchovní hudba v chrámu sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí pěstuje už více než tři sta let. Co je v celé historii provozování duchovní hudby v Teplicích podstatné i potěšující je skutečnost, že ve městě, kde se po staletí mísilo české a německé obyvatelstvo se vždy respektovala duchovní hudba jako taková, bez národnostního šovinismu. Autoři jsou Češi, Němci, Rakušané a Italové. Jen pod jménem František Xaver Brixi se tu najde 36 skladeb! Není divu. Tento věhlasný český skladatel byl již ve svých 27 letech jmenován regenschorim u sv. Víta v Praze. V jeho době to byl nejvyšší hudební post v českém království. Jeho více než 400 krásných skladeb s výraznou českou melodikou bylo známo a pilně provozováno nejen v Čechách, ale i v Rakousku, Bavorsku, Švábsku, i jinde v Evropě. Právě on byl proto vybrán za patrona souboru, když se tento rozhodl směřovat k dobré umělecké úrovni a pěstovat především českou hudbu.

K přerušení významné teplické kulturní tradice nedošlo ani v bouřlivém přerodu po druhé světové válce. S prvními přistěhovalci z vnitrozemí přišli i zpěváci, ti zejména z Moravy. Hned ve druhé polovině roku 1945 duchovní hudba a zpěv v Teplicích opět ožily. Až do onoho roku 1972 šlo o klasické chrámové sbory, vázané v zásadě vždy pouze na svůj „mateřský“ chrám. Nové politické poměry vzniklé po roce 1948 samozřejmě duchovnu a návazně duchovní hudbě nepřály. Přesto i za těchto zcela nepříznivých podmínek, kdy provádění duchovní hudby profesionálními tělesy nepřipadalo v Československu v úvahu chrámové sbory v Teplicích nezanikly. Připusťme, že často ani duchovní správci neměli pro provozování náročných skladeb vždy pravé pochopení. Tyto okolnosti v souhrnu vedly ke snaze uvádět duchovní hudbu i jinde než v prostředí chrámů, kam jinak zcela logicky patří.

Duší nově založeného souboru byli Bohdan Ostroveršenko a varhaník Vojtěch Eugen Josífek. První - hudebně mimořádně dobře připravený amatér, věnující se však nejen vlastní hudbě, ale i veškeré organizační práci s plnou vervou a s nikdy neutuchajícím úsilím. Jazykově a společensky dobře vybaven byl postupně schopen navazovat široké kontakty nezbytné pro uvádění souboru v severočeském regionu, výjimečně i v Praze, ale velmi úspěšně zejména v zahraničí. Druhý - hudební profesionál, s vynikajícím způsobem varhanního doprovodu i schopností hudební improvizace. Jeho vzorná znalost generálbasu byla velmi důležitá pro vzájemnou spolupráci obou při oživování zapomenutých vzácných skladeb českých barokních autorů, vyhledaných v archivech v Praze i v Drážďanech. Uvádění takových skladeb bylo patrně tím nejcennějším, čím se čtyřicetiletá aktivita souboru vyznačovala. Příznivá odezva publika, zejména zahraničního, byla někdy více než překvapující.

   Fotografie/Obrázek

JUBILEUM A SOUČASNOST Ano, Brixiho komorní soubor Teplice je tady tedy již dlouhých čtyřicet let. Během nich pěveckým sborem prošlo přes 200 členů. Od počátku až dosud zůstala struktura souboru stále stejná. Jádro tvoří smíšený sbor pěvců-amatérů, čítající běžně kolem třiceti členů. Z pěveckých hlasů jsou vybíráni sólisté souboru. Pro realizaci děl, která vyžadují náročný instrumentální doprovod jsou v potřebném počtu dle daného koncertního programu angažováni profesionální hudebníci, především členové Severočeské filharmonie Teplice a Ústecké opery. U varhan stále usedá Vojtěch Eugen Josífek. Až do roku 2005, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolil, řídil soubor Bohdan Ostroveršenko. Navázal osecký rodák Jan Zástěra a od ledna 2011 tuto funkci převzal Marek Müller. Je však dobře, že oba zakladatelé zůstali se souborem až do současnosti ve stálém kontaktu.

Fotografie/Obrázek

Sbor v roce 1990 - před zájezdem do Fríska ( odst. JUBILEUM A SOUČASNOST)

Měnili se členové souboru a jeho dirigenti. Ale nepochybně se mění i obyvatelé Teplic a teplicka i celého severočeského regionu. Po více než šedesáti letech od historického přerodu v roce 1945 lze říci, že se zvyšuje sounáležitost zdejších obyvatel s městem, okresem i krajem kde žijí. Místa přistěhovalců po roce 1945 do značné míry již zaujali a nadále budou zaujímat lidé, kteří se zde narodili a vyrostli. Ti, kteří v teplickém, po roce 1989 až neuvěřitelně pozitivně proměněném regionu již mají svůj trvalý domov. V nichž zcela přirozeně také vzrůstá zájem dovědět se co nejvíce o jeho skutečné historii i kultuře. V návaznosti na tuto skutečnost se Brixiho komorní soubor Teplice snaží s hudební historií regionu dobře seznámit a uvádět do povědomí zdejších obyvatel vše cenné, co zde v hudební oblasti kdysi vzniklo a nyní nově vzniká. Je možno říci, že je nejvyšší ctižádostí souboru být ve městě Teplicích i v širším podkrušnohorském regionu takto chápán a přijímán.

Od dubna 1998 je soubor oficielně veden jako občanské sdružení, se všemi právy a povinnostmi, které z toho vyplývají. Členem se může stát každý, kdo má vážný zájem o hudbu a systematickou práci v souboru. Přestože se pěstuje především duchovní hudba, vztah členů k jakémukoliv náboženství, případně jejich atheismus, jsou pro členství v souboru zcela nepodstatné. Jde pouze a jedině o vytváření dobré hudby v přátelském společenství lidí, kteří mají tentýž zájem. Členy byli ve své době i mnozí studenti teplické konzervatoře. Mnoho z nich se posléze významně uplatnilo v českém hudebním životě. Dnes evropsky významný znalec barokní hudby, dirigent a hudební organizátor Marek Štryncl, mezzosopranistka mezinárodního významu Anna Hlavenková, šéfdirigent liberecké opery Martin Doubravský, sólista státní opery Praha Tomáš Hinterholzinger, violista František Kuncl …. Je škoda, že tato vazba na zdejší významnou hudební instituci na delší dobu vymizela. Ale zdá se, že s novým sbormistrem, absolventem teplické konzervatoře Markem Müllerem se občas objevují i někteří studenti konzervatoře, což je dle dřívějších jen dobrých zkušeností jistě dobře.

   Fotografie/Obrázek

CO PŘINÁŠEL ČAS Soubor zahájil v září 1972 v nové sestavě a s novým názvem koncerty v Mnichově u Mariánských lázní, v Mariánských Lázních a Františkových Lázních. Do roku 1975 bylo uspořádáno několik koncertů v Teplicích a na několika místech tehdejšího Severočeského kraje. Ale již v roce 1976 došlo na společný koncert v Praze se spřáteleným souborem „Cantores Pragenses“, jehož styl práce byl do značné míry pro BKST vzorem. V listopadu téhož roku první koncert v příhraničním městem Lawalde v tehdejší NDR. A v následujících letech místa v blízkém německém příhraničí - Oybin, Lawalde, Löbau - byla častým koncertantním cílem souboru. A tak vedle domácího publika poznávali českou barokní hudbu hudební přátelé v Německu. Těžiště činnosti samozřejmě zůstávalo především v Teplicích, ať šlo o doprovod k církevní liturgii slavnostních mší, nebo samostatné koncerty. Vzpomeňme jen, kolik vánoční pohody přinášela a stále přináší do rodin štědrovečerní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, kterou BKST uvádí pravidelně od svého založení rok co rok. Její opravdové vyznění lze prožít jedině v chrámových prostorách ! Ale také nebyl jediný rok, aby soubor několikrát nevystupoval s různým programem na různých místech, nejen severočeského regionu.

Fotografie/Obrázek

Jedeme zpívat do Prahy - květen 2009 ( odst. CO PŘINÁŠEL ČAS)

Od roku 1986 se zvýšil počet koncertantních uvádění souboru i na více než na deset ročně. Z uměleckého i společenského hlediska byl mimořádně významný rok 1989. Mozartovo Requiem, nastudované Bohdanem Ostroveršenkem bylo - též za řízení člena souboru Martina Doubravského - uváděno ve zcela vyprodaném velkém sále Domu kultury v Teplicích, v Karlových Varech, v Mostě, Oseku, Novém Boru a na zámku Sychrov.

K připomenutí oněch vzdálených a přece tak důležitých začátků uspořádal soubor v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Goethově náměstí v centru Mariánských Lázní Charitativní koncert ve prospěch klientek se zdravotním postižením Domova Pramen sídlící v Mnichově nedaleko od Mariánských Lázní.

Fotografie/Obrázek

První koncert pod hlavičkou BKST Mnichov, Mariánské Lázně - září 1972 (odst. CO PŘINÁŠEL ČAS)

Fotografie/Obrázek

Koncert BKST po čtyřiceti letech v Mariánských Lázních – září 2012 (odst. CO PŘINÁŠEL ČAS)

   Fotografie/Obrázek

ZAHRANIČNÍ KONTAKTY Ale již rok před tím došlo k události, která měla následně pro BKST mimořádný význam. Do Teplic byl opatřením ministerstva kultury a v režii jistého soudruha Kubaly „dodán“ soubor Sneeker Cantorij z nizozemského Fríska. Bez jakékoliv dřívější dohody mu bylo určeno, aby účinkoval na koncertu pro děti. Nastala nepříjemná skrumáž, nebylo snadné upravit pro děti náplň koncertu, který byl určen pro dospělé. Do toho rozčílení vstoupil Bohdan Ostroveršenko, jehož úkolem v té chvíli bylo informovat o koncertu v tisku. Poslán nejdříve sbormistrem Bobem Pruiksma kamsi, posléze témuž Bobovi za doprovodu části souboru umožnil v kostele sv. Jana Křtitele hrát na varhany, jejichž kláves se kdysi dotýkali Beethoven, Liszt a další hudební velikáni. Uklidnění bylo tak velké, že z něj vznikla překrásná přeshraniční spolupráce a dodnes trvající osobní přátelství. V červnu 1990 uspořádal BKST koncerty české barokní hudby v Leeuwardenu, Sneeku, Kampenu a Workumu. Oplátkou naši holandští přátelé měli týdenní koncertní turné v Teplicích, Žatci, Novém Boru a na zámku Sychrov. Obdobně proběhl vzájemný kontakt v červenci a říjnu roku 1995. Velmi plodná byla také opakující se vzájemná spolupráce se sborem Wiener Vokalensemble začínající rokem 1998.

Fotografie/Obrázek

Společně se souborem Sneeker Cantorij ve Sneeku, Frísko, 24. června 1990 (odst. ZAHRANIČNÍ KONTAKTY)

BKST byl několikrát angažován zde i v Sasku v rámci Sasko-českého festivalu. V jeho rámci uvedl adventním čase v roce 2002 ve spolupráci s členy orchestru Státní opery Praha vánoční koncert v Drážďanech.

O dva roky později u nás hostoval soubor Chorgemeinschaft Isny ze Švábska - SRN. V území, které kdysi náleželo k habsburským državám byla i pod vlivem hudební školy mannheimské pěstována též česká barokní a raně klasicistní hudba. Skladby českých skladatelů a také F.X.Brixiho tam byly uváděny zcela běžně. Styl práce tohoto souboru je se stylem BKST prakticky totožný. Na společných koncertech v chrámech v Teplicích a Oseku byla poprvé zpívána, na straně BKST tak říkajíc prima vista neboli bez zkoušky skladba F.X.Brixiho „Laudate Dominum“, kterou Isenští měli ve svém repertoáru.Zalíbila se a je na živém repertoáru BKST dodnes. V témže roce došlo na společný koncert v Isny, v blízkosti švýcarských a francouzských hranic. Cílem bylo uctění památky stého výročí úmrtí Antonína Dvořáka uvedením jeho Lužanské mše, při které čeští zpěváci nesměli chybět. A o dva roky později se někteří členové BKST účastnili společného koncertování v městech jižní Francie.

Ve vazbě na úspěšně probíhající kontakty mezi katolickými farnostmi v Teplicích a ve Volkachu v bavorských Francích účinkoval BKST v posledních letech opakovaně ve Volkachu a Würzburgu. Tedy ve vinařské oblasti s vínem vynikající kvality a s neméně bohatou historií. Würzburg po druhé světové válce doslova povstal z trosek a popela a všechny jeho válkou zničené nádherné architektonické památky byly obnoveny. BKST tam již dvakrát účinkoval při svatojanských slavnostech. Odzpíval slavnostní večerní mši společně celebrovanou tamním biskupem a biskupem litoměřickým a poté se ve velikém průvodu za zvuků dechové hudby vydal od katedrály městem na starý most přes Mohan. Cílem byla krásná barokní socha sv. Jana Nepomuckého stojící uprostřed mostu. Tento český světec tu byl vždy mimořádně ctěn. Byly to obzvlášť pohnuté chvíle : český sbor po slavnostních promluvách zazpíval na výslovnou žádost hostitelů českou píseň, zatímco po setmělé hladině Mohanu pluly na malinkých lodičkách desítky světel. V tu chvíli bylo zřejmé, že od Vltavy k Mohanu je dnes přece jen blíže, než kdy dříve.

Fotografie/Obrázek

Europa Tage Volkach, 13.června 2008 (odst. ZAHRANIČNÍ KONTAKTY)

To jsou namátkou uvedené mimořádné zážitky. Utvrzovaly a utvrzují členy BKST možná jen o něco více než četné jiné příhody, ke kterým došlo při činnosti souboru v tom, že kromě vlastní prosté radosti z amatérského muzicírování, ke kterému přirozeně patří i hezké chvíle prožité na pravidelných zkouškách má uvádění především české barokní a klasicistní hudby tu i v zahraničí svůj hluboký význam. Při vzájemných kontaktech se spřátelenými soubory ale i s posluchači v zahraničí bylo vždy okamžitě jasné, že krásná hudba skutečně boří hranice a vytváří trvalé přátelské vztahy. Byly uváděny skladby, inspirující svým půvabem členy souboru a udivující posluchače. Ale navíc : představme si, jak veliká je již dnes skupina lidí v zahraničí, kteří původně měli opravdu velmi zkreslené představy o způsobu a úrovni života u nás. Jako členové zahraničních souborů přijeli k nám a žili v v rodinách členů BKST a totéž bylo i naopak. Nemylme se : i u nich byla v dobách totality (a někdy i dnes bývá) negativní medializace našich poměrů. Na počátku kontaktů jsme se o tom téměř vždy přesvědčili. Poznáváním skutečných poměrů i krásných míst u nás naši hudební přátelé často došli ve svých názorech k úplnému obratu. A představme si, kolik svých příbuzných a známých ovlivnili od té doby po návratu domů…kolik tam naše země má nyní opravdových přátel. Není právě toto skutečné a tolik potřebné sbližování obyvatel Evropy ? Milou devizou bohaté zahraniční aktivity souboru jsou trvalé kontakty jednotlivých členů souborů, zejména nejsou-li vzájemné jazykové zábrany. Návštěvy na obou stranách jsou pak zcela běžnou věcí. Že BKST přitom vždy také pamatuje na propagaci Statutárního města Teplice a teplického i severočeského regionu je zcela samozřejmé.

   Fotografie/Obrázek

BRIXÁCI A REGION Ačkoliv se soubor nikdy nevyhýbal nastudování a provádění děl i nejvýznamnějších evropských skladatelů - Bacha, Händela, Buxtehudeho … či Mozarta …nebo Grubera …, přece jen jeho činnost byla a stále je směrována k interpretaci českých skladatelů, především období baroka a klasicismu. Ba co víc : vždy také byla a je směrována k interpretaci skladatelů regionálních. Připomeňme četné zajímavé interpretace děl lahošťského rodáka Jana Lohelia Oehlschlägela (1724-1788), cisterciáckého regenschoriho oseckého kláštera Jakoba Trautzla (1749-1834), krupského kantora a regenschoriho Josefa Klobautschnika (1820-1886), nevidomého krupského učitele Stanislava Šebka (1925-1984), profesora teplické konzervatoře Jana Bůžka (1927-2005) a konečně světové premiéry několika duchovních děl předešlého sbormistra BKST Jana Zástěry (*Osek, 1984). Pokud jde o regionální komponisty, je nutno považovat za mimořádný počin souboru obnovenou premiéru mše „Missa solemnis in D“ Josefa Matyáše Wolframa (1789-1839), teplického starosty v letech 1824 – 1839 ! Ve své době to byl evropsky proslulý skladatel především operních děl a písňových cyklů. V kompletním orchestrálním a hlasovém obsazení zazněla mše přesně 170 let od úmrtního dne skladatele, 30.září 2009. Bezprostředně poté, co u jeho hrobu uprostřed Teplic proběhla vzpomínková slavnost za účasti primátora Jaroslava Kubery. Posluchači, kteří zcela zaplnili chrám sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí byli opravdově překvapeni a nadšeni rutinou i hloubkou hudebního projevu muže, který stál patnáct let v čele Teplic.Po roce 1989 se postupně vyvíjely nové možnosti, jak zachytit zvuk, který jinak s každým odezněným tónem skladby bohužel navždy zmizí. Existují četné live nahrávky koncertů BKST. Za významné pomoci místních sponzorů a za asistence profesionálů se podařilo nahrát dvě dobrá CD. První s názvem „Jubilate Deo“ v roce 1997, druhá, vánoční „Christus natus est“ v roce 2001.

   Fotografie/Obrázek

CO DÁL? Lidé přicházejí a odcházejí. BKST přirozeně není výjimkou. Z pětatřicátníků, kteří byli u jeho začátků jsou nyní pětasedmdesátníci. Pravda, hlasy se prací v souboru tříbí a vyzrávají, což je pro výslednou kvalitu zvuku velmi důležité. Jenže toto má své omezení. Přirozený běh věcí koná své. Do let jdou i ti, kteří postupně přicházeli – a stále přicházejí. Je tu bohužel jedna nesnáz. Je v Čechách dosti obecná a rozhodně se netýká jen BKST. Posluchači si snadno povšimnou, že v dámské části zřetelně převládají mladší členky souboru, zatím co v pánské části, beztak vždy početně slabší je tomu naopak. Ano, již dlouhý čas mladší pánské posily docházejí do souboru jen velmi vzácně. Je to velká škoda. Naši muži by si velice přáli, aby noví mladší i zcela mladí muži sbor oživili zvukově i společensky. Je to jistě především hudba, pěstovaná k radosti členů, ale nelze opomenout příjemné přátelské prostředí, ve kterém tato tvorba probíhá. A tak před závěrem vyslovujeme přání, aby se na pondělních zkouškách v 19. hodin v Domě kultury objevovali noví mladší zájemci o činnost v souboru – nejen dámy, ale v tuto chvíli především pánové. Míra hudebních znalostí vůbec není rozhodující. Je důležitá pouze chuť postupně zpěv poznávat a se zkušenějšími srovnávat krok. Žádný strach! Naprostá většina nás začínala stejně. Co jsme pak společně prožívali je skromně naznačeno výše. Ať může BKST za deset let slavit opravdu již velmi významné výročí v plném lesku!

Fotografie/Obrázek

Květen 2011 v Zámecké zahradě v Teplicích (odst. CO DÁL)

   Fotografie/Obrázek

NAŠI POSLUCHAČI, PŘÁTELÉ A SPONZOŘI Sebekrásnější hudba by jen chabě plnila svůj cíl, kdyby jí chyběli hudbymilovní posluchači. Opravdu se na ně před každým vystoupením velmi těšíme a jsme jim za jejich pozornost vděčni. A co je nutno ještě zmínit : v době totality neměl soubor jakoukoliv finanční podporu, u poloprofesionálního uskupení jinak zcela nezbytnou. Zejména tehdy, má-li se podniknout zahraniční cesta či realizovat profesionální nahrávka. S vděčností proto vzpomínáme na všechny dřívější profesionální instrumentalisty, kteří nám, ač sami nevalně placeni, vycházeli v tomto směru vstříc. Koncertovali s námi za nepatrnou odměnu nebo i zdarma. V dnešní době Statutární město Teplice přijalo existenci BKST za svou a soubor systematicky dle svých možností podporuje. Toto naše výročí významně podpořil i Ústecký kraj. Přesto jsme měli dříve a i dnes máme to štěstí, že nám přejí i jiní sponzoři, kteří pochopili potřebnost udržení této formy kulturní činnosti, v zájmu zdejšího regionu i v zájmu propagace regionální české hudby a teplického regionu v rámci Evropské unie obzvláště. Velice si jich vážíme.V současné době nám takto pomohl Český porcelán a.s. Dubí, AGC Flat Glass Czech a.s. Teplice a firma Ivana Borková, Novosedlice. Srdečně děkujeme.

Fotografie/Obrázek

Koncert v Zahradním domě Teplice, 12.března 2012 (odst. NAŠI POSLUCHAČI, …)

   Fotografie/Obrázek

SLAVNOSTNÍ CHVÍLE Velice pro nás slavnostní chvíli jsme prožili i s našimi posluchači a přáteli, v pondělí 11. června 2012 v 19.00 hodin ve svém mateřském koncertním sídle, v chrámu sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí v Teplicích při Slavnostním koncertu k připomenutí čtyřicetiletého výročí existence BKST. Koncert byl zařazen do programu 48. ročníku „Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena“ a XXI. ročníku festivalu „Mitte Europa“. Posluchači slyšeli díla Bohuslava Matěje Černohorského, Jana Lohelia Oehlschlägela, Šimona Brixiho, Františka Xavera Brixiho, Josefa Klobautschnika, Maurice Durufle a Randalla Thompsona. Koncert jsme také chápali jako příležitost poděkovat svým posluchačům za jejich nezastupitelnou podporu, taktéž pak Statutárnímu městu Teplice a Ústeckému kraji a dalším výše uvedeným sponzorům, za jejichž finanční podpory se mohl koncert uskutečnit. Nechyběli ani ti, kteří nám bezprostředně umožňují činnost – ať v Domě kultury, nebo v Oratoři či přímo v chrámu sv. Jana Křtitele v Teplicích a kterým vděčíme také za mnohé. Přijeli nás také pozdravit a podpořit naši zahraniční přátelé z Volkachu a Würzburgu, dále pak Bob und Jeltcje Pruiksma-sbor Sneeker Cantorij z Nizozemí, Peter Kleinert-sbor Kantorei Frauenstein.
Působiště souboru

Chrámový soubor působící při děkanském kostele sv. Jana Křtitele v Teplicích od roku 1972, který je zaměřený na interpretaci především staré chrámové hudby. Brixiho komorní soubor Teplice navazuje na bohaté hudební tradice teplické farnosti sahající až do 17. stol. Středem jeho činnosti se stala pravidelná koncertní vystoupení, která obecenstvu představila velké množství nejen obecně známých děl především barokních a klasicistních mistrů, ale i celou řadu v archivech zapomenutých skladeb, které k nastudování a novodobým premiérám společně připravovali zakladatelé souboru B. Ostroveršenko a V. E. Josífek (např.: J. D. Zelenka • Missa sanctissimae trinitatis ).

Svědčí o tom mj. bohatý kůrový archiv, zahrnující opisy děl Mozartových, Haydnových, Beethovenových i kompozic velké řady českých mistrů. Nejpočetněji je zastoupen F.X.Brixi, celkem 36 tituly, opotřebení těchto opisů a záznamy o provedeních svědčí o jeho velké oblibě.

Brixiho komorní soubor Teplice spolupracuje se Severočeskou filharmonií Teplice, s řadou významných dirigentů a sólistů, udržuje přátelské vztahy se sbory Sneeker Cantorij - Nizozemí, Chorgemeinschaft Isny - Německo, Wiener Vokalensemble – Rakousko a dalšími. Souborem prošlo na 200 členů, z nichž mnozí našli uplatnění jako profesionální hudebníci.

Brixiho komorní soubor Teplice v roce 2012 oslavil 40. výročí svého nepřetržitého působení, spolu s významným 280. výročím narození patrona souboru F.X.Brixiho, v rámci projektu s názvem „Hudba boří hranice“.

V roce 2013 soubor posunul svou činnost dál a připravil na podporu a porozumění autismu, jeho včasné diagnostiky a upozornění na nadání a dovednosti lidí s autismem projekt s názvem „Pohlazení bez doteku“, při kterém proběhl Koncert při příležitosti Světového dne autismu v Mnichově Hradišti a Charitativní koncert v domovském chrámu souboru. Celý projekt provázela spolupráce s organizací APLA Severní Čechy (Asociace pomáhající lidem s autismem).

V letošním roce se Brixiho komorní soubor Teplice zaměřil na českou duchovní hudbu napříč staletími. Soubor je připravený prezentovat v probíhajícím Roce české hudby 2014 skladby jubilujících autorů i neprávem zapomenutého regionálního skladatele J. L. Oehlschlägela. Koncert se uskuteční v červnu tohoto roku v kostele sv. Jana Křtitele v Teplicích v rámci projektu „ BKST v Roce české hudby 2014“.Co děláme

Mimo plánovaná koncertní vystoupení vám můžeme nabídnout svým obsazením a repertoárem následující živá kulturní vystoupení:

  • koncerty v sálech kulturních zařízení
  • koncerty duchovní hudby (kostely, kaple a jiné chrámové prostory), možno zaměřit na konkrétní část liturgického roku (Adventní a Tříkrálové koncerty, Vánoce, Velikonoce a další církevní svátky)
  • účinkování při mši svaté
  • výstavy, vernisáže, různé kulturní akce
  • koncerty pro sponzory
  • benefiční koncerty

Vzhledem k našemu rozsáhlému notovému archívu je možné sestavit vystoupení v délce od 30-90 minut.

Tématicky se repertoár skládá především z děl barokní a klasicistní hudby světových i regionálních autorů. Soubor je doprovázen profesionálními hudebníky.

Příklady kmenového repertoáru    Fotografie/Obrázek

F.X.Brixi

• Missa integra in D
• Laudate Dominum
• Motetto solemne

Šimon Brixi

• Magnificat
• Offertorium pastoralis

B.M.Černohorský

• Laudetur Jesus Christus
• Precatus est Moyzes

J.L.Oehlschlägel

• Motetto pro omni tempore

W.A.Mozart

• Missa C –dur Krönungsmesse
• Missa C –dur Orgelsolomesse
• Ave verum corpus

A.Vivaldi

• Gloria

J.Gruber

• Requiem in g

D.Buxtehude

• Cantate Domino

J.J.Ryba

• Česká mše vánoční

J.B.Foerster

• Regina coeli

M.Durufle

• Ubi caritas

A.Bruckner

• Locus iste
• Tantum ergo

P.Eben

• Nuž křesťané, radujte se
Letošní akce


Loňské akce    Fotografie/Obrázek


Projekty a výročí

Projekt „BKST v Roce české hudby 2014“

Fotografie/Obrázek


Rok české hudby 2014 je programem pro podporu české hudební kultury všech žánrů a druhů. Vychází z tradice výročí významných skladatelů, interpretů a organizací v letech zakončených čtyřkou (B. Smetana 1824–1884, A. Dvořák 1841–1904, L. Janáček 1854–1928, J. Suk 1874-1935…) Jejich výročí se jistě právem slaví u nás i v celém kulturním světě. Ale kořeny české hudby jsou přece mnohem hlubší! Od první české hymny „Hospodine, pomiluj ny“ na přelomu prvního tisíciletí, přes husitské chorály, renesanci, obrovské rozpětí barokní hudby, až k evropsky rozmáchlé klasicistní tvorbě. Následuje světovost české hudby devatenáctého a dvacátého století, ale i tohoto století. Vývoj české hudby tedy probíhá více než celé tisíciletí. Na tom nejlepším, co bylo v tomto dlouhém období vytvořeno se tedy podílejí stovky našich skladatelů ale i interpretů známých i méně známých.

   Fotografie/Obrázek

Oporou programu Roku české hudby 2014 jsou projekty významných národních uměleckých organizací (Česká filharmonie, Národní divadlo, Národní muzeum, Národní galerie a další), regionální profesionálních divadel a orchestrů, mezinárodních festivalů.

Jeho podtitulem je „tvořivost a spolupráce“ Uměleckou záštitu nad programem přijali mezzosopranistka Magdalena Kožená a Sir Simon Rattle, šéfdirigent Berlínské filharmonie. Čestným prezidentem je šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek.

Brixiho komorní soubor Teplice se v Roce české hudby 2014 zaměřil na českou duchovní hudbu napříč staletími a na koncertu bude prezentovat skladby jubilujících autorů a neprávem pozapomenutého regionálního skladatele J. L. Oehlschlägela, od jehož narození uplyne v závěru letošního roku 290 let.

Jejich životní cesty a úctyhodná tvorba však budí již při letmém seznámení respekt. Soubor, založený především pro interpretaci barokní duchovní hudby možná překvapivě zařadil na začátek slavnostního koncertu současného skladatele Antonína Tučapského (*1928) a jeho „Pět postních motet“. Dramaturgie koncertu pak sestupuje historií české hudby do přelomu devatenáctého a dvacátého století. Zazní „Otčenáš“ Moravana Leoše Janáčka. Poté již posluchače čeká baroko osmnáctého století. Jan Lohelius Oehlschlägel z blízké Lahoště (1724-1768) studoval v Biskupském gymnáziu v Bohosudově. V podání BKST uslyší posluchači jeho „Te Deum laudamus“. Na závěr sestoupíme do sedmnáctého století. V Rakousku působící rodák ze Stráže pod Ralskem Jindřich Biber (1644-1704) složil „Requiem ex F“ pro sóla, pětihlasý smíšený sbor a orchestr. Raně barokní pojetí smutečního tématu posluchače od prvního akordu zcela pohltí a umožní tak prožít nevšední hudební zážitek.

Zveme Vás tímto na Koncert české duchovní hudby, který se v rámci projektu „BKST v Roce české hudby 2014“ uskuteční

dne 9.6.2014 v 19.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele
na Zámeckém náměstí v Teplicích.Koncert je zařazen do jubilejního 50. ročníku hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena a zároveň i do celostátního programu projektu „Rok české hudby 2014“, kterého se účastní i mnohá prestižní hudební tělesa v různých částech světa. Řízení se ujmou umělecký vedoucí a dirigent Marek Müller a sbormistryně Kristýna Přívarová. Děkujeme Vám za přízeň, kterou našemu souboru věnujete a velmi se těšíme, že se v té slavnostní chvíli opět sejdeme.

Projekt „BKST v Roce české hudby 2014“ se realizuje za finanční podpory
Ústeckého kraje a Statutárního města TepliceProjekt „Pohlazení bez doteku“

- na podporu a porozumění autismu, jeho včasné diagnostiky a upozornění na nadání a dovednosti lidí s autismem

Cílem projektu bylo informování široké veřejnosti o autismu, připojení se k celosvětově pořádaným akcím na podporu a porozumění autismu při příležitosti Světového dne autismu, správná informovanost pedagogů a lékařů o příznacích, projevech a speciálních potřebách dětí s Aspergerovým syndromem (jedna z forem autismu), které by vedly k včasné diagnostice, zároveň pak ke správnému pochopení a integraci těchto dětí do běžných škol, kam svým intelektem, dovednostmi a leckdy i nadáním jednoznačně patří. Aby nezůstalo jen u teorie, v kostele si pak mohli posluchači vyslechnout nejen autorské čtení jednoho z chlapců, ale i hru na klávesy, včetně autorské skladby druhého z chlapců. Výtvarné projevy dětí s autismem byly součástí tištěných programů. Úspěšnost projektu dokládá i mnohá zpětná vazba od samotných účastníků a posluchačů.

   Fotografie/Obrázek

6.4.2013

Koncert při příležitosti Světového dne autismu v kostele sv. Jakuba Většího v Mnichově Hradišti. Koncert při příležitosti Světového dne autismu krátce uvedli P. Pavel Mach z Římskokatolické farnosti Mnichovo Hradiště a za APLA Severní Čechy paní Šárka Pailová. Proběhl dle programu, ve kterém byly uvedeny i podrobnosti o uváděných autorech. Tedy o Franzi Bieblovi, Dietrichu Buxtehude, Josefu Gruberovi a W. A. Mozartovi. Posluchači si mohli také v programech prohlédnout kresby autistických dětí. Na divácích bylo již v průběhu skladeb znát plné zaujetí. Bezprostředně po ukončení vřelý potlesk tento dojem potvrdil. Milá pak byla četná vyjádření diváků.16.4.2013

Seminář na téma Poruchy autistického spektra se zaměřením na Aspergerův syndrom v Zahradním domě v Teplicích. Akci pořádala Asociace pomáhající lidem s autismem Severní Čechy (APLA SČ) za finanční podpory ERA Poštovní spořitelna a za účasti ředitele ČŠI Ústí nad Labem, pana PaedDr. Josefa Sušanky. Dětí, kterým byl diagnostikován AS, díky osvětě a přesnější diagnostice přibývá, a proto není divu, že sál s kapacitou 150 osob byl plný. K radosti pořadatelů přišli nejen rodiče dětí s AS, ale také lékaři, psychologové, zástupci pedagogicko-psychologických poraden a učitelé mateřských, základních škol i středních škol, kde se o integraci žáků s AS snaží. Host básník Pavel Hlušička, uměleckým jménem Mnoháček Zgublačenko, který trpí Aspergerovým syndromem a pořádá mnoho aktivit na podporu osvěty autismu, se představil sám a přispěl do diskuze svým pohledem a zkušenostmi.Lektorka semináře Mgr. Veronika Šporclová z APLA Praha se během dvou hodin snažila poodhalit svět člověka s AS a naučit posluchače podívat se na svět a myslet jako člověk s AS. Vysvětlila základní poznatky o autismu, vyvrátila mýty a vše doložila příklady ze své praxe. Nakonec nechala prostor na dotazy a diskuzi. Pro děti s AS je velice důležitá spolupráce a komunikace mezi rodiči, učiteli, lékaři a všemi dalšími lidmi, kteří s dítětem přijdou do styku. Věříme, že tato akce posunula všechny zúčastněné o krok blíže k vysněnému cíli a děkujeme všem účastníkům semináře, že dětem s AS věnovali jedno jarní slunečné odpoledne.Fotografie/Obrázek 16.4.2013

Charitativní koncert na podporu a porozumění autismu v kostele sv. Jana Křtitele v Teplicích Vyvrcholením celého projektu pak byl Charitativní koncert na podporu a porozumění autismu Brixiho komorního souboru Teplice, který se konal, jak jinak než 16. 4. 2013 v kostele sv. Jana Křtitele od 18.00 hodin. Posluchače koncertu přivítala moderátorka paní Eva Stiebrová, na kterou pak navázal duchovním slovem P. Benno Beneš z Římskokatolické farnosti Teplice. Byl to povznášející úvod, který nepochybně přispěl k lepšímu vnímání následné duchovní hudby.
Při koncertu zazněly skladby F. Biebla Ave Maria, D. Buxtehude Cantate Domino, J. Grubera Requiem in g a W. A. Mozarta Missa C dur Orgelsolomesse. Koncert řídil umělecký vedoucí BKST, sbormistr a dirigent Marek Müller. Stejně jako v Mnichově Hradišti, i v Teplicích přijali posluchači procítěně provedená díla s velikým zájmem a pochopením. Snad i s dobrým pocitem, že pomoc potřebným spojili s krásným kulturním prožitkem.
Zpestřením celého koncertu bylo účinkování dvou chlapců z APLA SČ. Prvním účinkujícím byl student primy Gymnázia J. A. Komenského Dubí, Michal Doubek, jehož autorské čtení úryvku z první kapitoly Rajsie vtáhlo posluchače do říše fantazie, plné zvláštních tvorů.
Druhý z chlapců byl žák 4. třídy Základní školy, Máchovo náměstí v Děčíně, Danek Rychnovský, který výborně zahrál krátké skladby B.Smetany, C. Rollin a autorskou skladbu, kterou si pro tento koncert připravil.

Oba chlapci byli zaslouženě odměněni velkým potleskem posluchačů.

Další zajímavostí koncertu byly samotné tištěné programy, které, vedle informací o skladatelích, byly ve spolupráci s APLA Severní Čechy doplněny zajímavými kresbami autistických dětí. Bohužel, ne všechny kresby se do programů vešly.

Návštěvníky koncertu zaujala i nezvyklá výzdoba, vysvětlená v programech. Tedy hořící modré svíce na modře dekorovaném stolku se stuhou se znakem Teplic umístěného uprostřed kostela. Modrým světlem – barvou komunikace, která patří k velkým problémům autistů - ale zejména krásnou hudbou jsme oběma koncerty chtěli vyjádřit, že nám zdravotní postižení dětí není lhostejné.

Výtěžek ze vstupného ve výši Kč 12 798,- byl předán APLA Severní Čechy prostřednictvím paní Hany Kolenaté, předsedkyni sdružení, na pravidelné zkoušce Brixiho komorního souboru Teplice.

Projekt „Hudba boří hranice“


V roce 2012 soubor oslavil 40. výročí existence a tento rok se zároveň pojil i s 280. výročím narození patrona souboru, F.X. Brixiho. Soubor tato výročí připomněl třemi úspěšnými koncerty v rámci projektu „Hudba boří hranice“. Mottem tohoto projektu bylo pomyslné „boření“ hranic nejen mezi státy a regiony, ale také hranic mezilidských.

   Fotografie/Obrázek

Slavnostní koncert 11.6.2012 v kostele sv.Jana Křtitele v Teplicích

Prvním, velmi úspěšným koncertem byl Slavnostní koncert v Teplicích, který se konal 11. 6. 2012 v kostele sv. Jana Křtitele. I přes počáteční nepřízeň počasí byl kostel zaplněn do posledního místa. Přítomni byli i zástupci organizací podílející se finančně nebo věcnými dary na celém projektu. Jmenovitě pak náměstek primátora pan Hynek Hanza za Statutární město Teplice, zástupci za Krajský úřad Ústeckého kraje, AGC Flat Glass Czech a.s., Český Porcelán,a.s. Dubí a paní Ivana Borková z Novosedlic, která ušila pro soubor černé koncertní šaty, ve kterých soubor v červnu poprvé účinkoval. Součástí nových koncertních šatů se staly šály v barvách a znakem Statutárního města Teplice. Tento koncert byl také zařazen hned do dvou významných festivalů, a to 48. ročníku Festivalu Ludwiga van Beethovena a XXI. ročníku Festivalu Mitte Europa. Při ceremoniálu během koncertu soubor veřejně poděkoval oběma zakladatelům souboru, panům B. Ostroveršenkovi, který byl zároveň dlouholetým dirigentem a V. E. Josífkovi. Dále pak poděkoval za dlouholetou práci, včetně nastudování a provedení překrásných sólových partů, paní Haně Ostroveršenkové, bývalému dirigentovi panu Janu Zástěrovi (2005-2010) a současnému dirigentovi panu Markovi Müllerovi, který vede soubor od roku 2011. Soubor také pozval mnoho osobností spjatých s jeho činností. Mezi významnými hosty je nutné zmínit pana Petera Kleinerta-dirigenta sboru Kantorei Frauenstein, který zahrál na varhany úvodní skladbu celého koncertu. Bertholda Bücheleho-dirigenta sboru Chorgemeinschaft Isny, Mansfreda Linsbauera-dirigenta sboru Wiener Vokalensemble Vídeň, kteří se však nemohli koncertu zúčastnit. Generální zkoušce byl pak přítomen pan Bob Pruiksma s chotí- dirigent souboru Sneeker Cantorij z Nizozemí, který se souborem spolupracuje. On sám měl soubor dirigovat při jedné ze skladeb, a to R. Thompson Alleluia. Bohužel se musel z vážných rodinných důvodů vrátit den před koncertem do Nizozemí. Je také zapotřebí zmínit přátele z Volkachu a Würzburgu.Fotografie/ObrázekCharitativní koncert 22.9. 2012 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních

Jako nostalgické ohlédnutí za dlouholetou činnost byl výjezd souboru do Mnichova (obec v nedaleké blízkosti Mariánských Lázní) a do Mariánských Lázní jako pomyslné vrácení souboru ke svým kořenům a to proto, že dne 30. 9. 1972 se uskutečnily první koncerty v Mariánských Lázních a Mnichově právě pod hlavičkou nově vzniklého Brixiho komorního souboru Teplice – BKST. V Mnichově soubor přivítala paní Ing. Monika Šumová, ředitelka Domova Pramen a za jejího výkladu si soubor a instrumentalisté, převážně členové Severočeské Filharmonie, prohlédli kostel sv. Petra a Pavla, včetně jeho krypty. Po prohlídce všichni zúčastnění odešli na osobní pozvání paní ředitelky do Domova Pramen. V tomto Domově žijí mentálně postižené ženy napříč věkem. Soubor si mohl prohlédnout zázemí Domova, dílny a také jejich velice hezké a pracné výrobky, které byly v jejich obchůdku možné zakoupit, což hodně z nás také udělalo. Členové souboru se při prohlídce jejich domova setkalo s některými ženami a přitom docházelo k velice milým osobním kontaktům. Soubor si odvezl z Mnichova hluboké zážitky. Po obědě se soubor přesunul do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních, kde se uskutečnil Charitativní koncert ve prospěch Domova Pramen. Po zaznění poslední skladby koncertu jsme byli obdarování překrásnou a voňavou růži, kterou nám přinášely ženy z Domova Pramen, což bylo nesmírně milé a krásné.Fotografie/ObrázekTradiční česko-německá Mše svatá Komáří Vížka-28.10.2012 v kapli sv.Wolfganga

Soubor ještě vystoupil při tradiční česko-německé Mši svaté v kapli sv. Wolfganga a tímto hudebním vystoupením celý projekt „Hudba boří hranice“ ukončil.

Kdo je kdo

Hlasy

Soprán

Sbormistři

Alt

Tenor

Bas

Čestní členové
Podporují nás

Velice si vážíme vaší podpory, které se nám od vás dostalo a patří vám naše velké DĚKUJEME.

Rok 2017

Sponzorsky poskytnuté služby v roce 2017:
Iva Poláčková (grafické zpracování propagačních materiálů)
Martin Doubek (údržba a aktualizace webových stránek souboru)


Rok 2015

Statutární město Teplice

dotace - Slavnost sv. Jana Nepomuckého

Sponzorsky poskytnuté služby v roce 2015:
Iva Poláčková (grafické zpracování propagačních materiálů)
Martin Doubek (údržba a aktualizace webových stránek souboru)Výroční zprávy ke stažení

Výroční zpráva 2015 (PDF)
Výroční zpráva 2014 (PDF)
Výroční zpráva 2013 (PDF)
Výroční zpráva 2012 (PDF)
Výroční zpráva 2011 (PDF)


Kontakty

Lidé v souboru

Fotografie/Obrázek

MUDr. Petr Hubáček

Předseda spolku

petr.hub@volny.cz
608 344 844, 417 537 746

Fotografie/Obrázek

Zdeněk Pavlovský

Dirigent/Kapelník

zdenek.pavlovsky@bkst.cz
722 673 868

Fotografie/Obrázek

Vratislav Řezáč

Dirigent

vratislavrezac@seznam.cz
608 508 388

Fotografie/Obrázek

Ing. Pavel Petr

Zástupce předsedy spolku

pcppetr@volny.cz
603 746 261

Fotografie/Obrázek

Lenka Doubková

Ekonomka

info@bkst.cz
777 542 924

Fotografie/Obrázek

Marie Kunclová

Administrativní pracovnice

mkunclova@gmail.com
731 448 275

Hledáme nové Fotografie/Obrázek do týmu!

muže - tenor, bas

ženy - soprán, alt

Jste to vy? Napište nám

Fakturační údaje

Brixiho komorní soubor Teplice, z.s.
Krušnohorská 1567/15
415 01 Teplice

IČ: 68298382

Bankovní spojení

225899897/0300 ČSOB, a.s. – Poštovní spořitelna

Právní forma: Spolek, Spis.zn.: L 2911 vedená
u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Sociální sítě

Fotografie/Obrázek Fotografie/Obrázek Fotografie/Obrázek


Brixiho Komorní Soubor Teplice © 2013 - Design & Code Martin Doubek